verlaten

All Adverb Verb Adjective Noun
306 examples (0.03 sec)
 • Toen het uur van middernacht naderde, was een groot gedeelte van den wal door de schildwachten verlaten. Cited from De Kerels van Vlaanderen, by Hendrik Conscience
 • De eenzame ruimte van deze verlaten kamer trok haar meer en meer aan. Cited from Een liefde, by Lodewijk van Deyssel
 • En de brave mensch wordt nooit verlaten;-- voor de braven is er een Vader, die waakt! Cited from Goede Vaer Tromp, by Pieter Louwerse
 • Straks zal de eene helft van m'n lezers ontwaken uit z'n flauwte, en dan moet ik u verlaten. Cited from Specialiteiten, by Multatuli
 • Zij sprak er met Dr. Hearty over, toen Mr. Dimbleby het vertrek verlaten had. Cited from Een Heldin, by A.C. Kuiper
 • En wat noopt u ons zoo plotseling te verlaten? Cited from Akbar,by Petrus Abraham Samuel van Limburg Brouwer
 • Een arm, zachtzinnig, liefhebbend wezen, dat eenzaam en verlaten is en alles opgeofferd heeft! Cited from Anna Karenina, by Lev Nikolaevica Tolstoi
 • En de heilige Joannes, zijn patroon, heeft hem de toelating gegeven de helle te verlaten. Cited from De legende van Uilenspiegel, by Charles de Coster
 • Nadat de ouders hen hadden verlaten, naderde hij zijn bruid en greep haar hand. Cited from Anna Karenina, by Lev Nikolaevica Tolstoi
 • De Simulao is tusschen tamelijk hooge oevers ingesloten, die eenzaam en verlaten zijn. Cited from Een reis naar de Philippijnen, by Joseph Montano
 • Boerderijen, door de eigenaars verlaten, waren aan verval en verwoesting prijs gegeven. Cited from De Aarde en Haar Volken, Jaargang 1877, by Various
 • Mher Sneloghe sprong recht en zocht met de oogen eene deur om de kamer te verlaten. Cited from De Kerels van Vlaanderen, by Hendrik Conscience
 • De werf lag nog verlaten, al het werkvolk was binnen aan het noenmaal. Cited from Dagen, by Stijn Streuvels
 • Eindelijk zagen wij een man in de verlaten straten. Cited from Door Oost-Perzie, by Percy Molesworth Sykes
 • En Pluizer wees hem, wie van hen nimmer die zalen zouden verlaten. Cited from De kleine Johannes, by Frederik van Eeden
 • Wel met zesduizend sterk, de wapenlieden er onder begrepen, hadden de ridders Atrecht verlaten. Cited from De Kerels van Vlaanderen, by Hendrik Conscience
 • Thans door haar minnaar verlaten, vervalt Beatrijs tot de diepste ellende en vernedering. Cited from Over literatuur, by M.H. Van Campen
 • Sedert hij de universiteit verlaten en gezelschappen bezocht had, was hij in geen club meer geweest. Cited from Anna Karenina, by Lev Nikolaevica Tolstoi
 • Eene van die scheen hare plaats te verlaten. Cited from Ben-Hur, by Lewis Wallace
 • De overste van zijn regiment had verklaard, dat hij, als al die schandalen niet ophielden, den dienst moest verlaten. Cited from Anna Karenina, by Lev Nikolaevica Tolstoi
 • Next »

How verlaten gets used

Words starting with verlaten