verlaten zou

4 examples (0.02 sec)
  • Ze was zeker, al vroeg ze 't met aaiende stemme, dat hij haar niet verlaten zou. Cited from 't Bedrijf van den kwade, by Herman Teirlinck
  • Ze probeerde na te gaan, met waarschijnlijke veronderstellingen, hoe 't zijn zou, als ze dees huis en vader en moeder en grootvader verlaten zou. Cited from 't Bedrijf van den kwade, by Herman Teirlinck
  • Al hoopte ze stilaan dat Romaan de meid ten langeleste verlaten zou, ze bleef bij haarzelve klagen over 't verlies van haren zoon, en de handel leed door hare dagelijksche onachtzaamheden. Cited from 't Bedrijf van den kwade, by Herman Teirlinck
  • En toen vroeg ik hoe het hem ging, wat me later speet, want hy scheen niet in goede omstandigheden te verkeeren, en ik houd niet van arme menschen, omdat er gewoonlyk eigen schuld onder loopt, daar de Heer niet iemand verlaten zou, die hem trouw gediend had. Cited from Max Havelaar, by Multatuli