verlaten van

7 examples (0.03 sec)
  • Het verlaten van den gletscher was ruim zoo moeilijk en zoo gevaarlijk als de overtocht. Cited from De Aarde en Haar Volken, Jaargang 1877, by Various
  • Reeds dadelijk na het verlaten van Giarre begint de baan aanmerkelijk te stijgen en al spoedig bevinden wij ons tusschen de lava. Cited from Taormina, by Johanna G. Lugt
  • Bij het verlaten van Knin, loopt de weg door een liefelijke streek; de naakte steenachtige vlakte heeft hier plaats gemaakt voor vruchtbaren grond, die echter slecht bebouwd is. Cited from De Aarde en Haar Volken, Jaargang 1877, by Various
  • Volgens zijn reisboek moest hij den 25en October in de hoofdstad van Indie aankomen, drie en twintig dagen na het verlaten van Londen, en hij was er ook op den bepaalden dag. Cited from De reis om de wereld in tachtig dagen, by Jules Verne
  • In dat bont gewoel mengde zich weldra ook Siddha met zijn vriend Parviz, dien hij bij 't verlaten van het paleis had ontmoet en die hem hartelijk geluk wenschte met zijne nieuwe bevordering. Cited from Akbar,by Petrus Abraham Samuel van Limburg Brouwer
  • Twee uren na het verlaten van den Nautilus, hadden wij de uiterste grens der boomen bereikt, en honderd voet boven ons verhief zich de top van den berg, die donker afstak tegen het helle licht van den anderen kant. Cited from 20.000 Mijlen onder Zee: Westelijk Halfrond, V. 2 by Jules Verne
  • Shuty was de eerste, die teekenen gaf van een abnormalen toestand; bij het verlaten van den cenote was hij onrustig geworden; hij stond eensklaps stil en beet zich in zijne pooten of maakte zonderlinge sprongen; maar steeds vroolijk, levendig en aardig, vervolgde hij, luid blaffende, zijn weg. Cited from Reis naar Yucatan, by Desire Charnay