verlaten had

25 examples (0.04 sec)
 • Eergisteren toen ik u verlaten had, sprak hij mij over uwe onpasselijkheid met de tranen in de oogen. Cited from De Kerels van Vlaanderen, by Hendrik Conscience
 • Zij sprak er met Dr. Hearty over, toen Mr. Dimbleby het vertrek verlaten had. Cited from Een Heldin, by A.C. Kuiper
 • Toen Fogg het huis van den consul verlaten had, begaf hij zich naar de aanlegplaats. Cited from De reis om de wereld in tachtig dagen, by Jules Verne
 • Toen hij de kamer verlaten had, glimlachte Dorian Gray. Cited from Het portret van Dorian Gray, by Oscar Wilde
 • Zooveel was zeker, dat de jonge neef op een ochtend plotseling het kasteel verlaten had en er sinds niet meer was teruggezien. Cited from Het leven van Rozeke van Dalen, deel 1, by Cyriel Buysse
 • Wanneer ze ook dees huis verlaten had, en de straten doorliep, werd ze droevig en was te wege weer te keeren. Cited from 't Bedrijf van den kwade, by Herman Teirlinck
 • Toen zij langen tijd daarna ontwaakte, bevond zij zich in de zaal en in den stoel, dien zij verlaten had. Cited from Avondstonden, by Hendrik Conscience
 • Hij had iemand hooren vertellen van Johannes en van het huis, waar hij woonde en van zijn vader, dien hij verlaten had en die nu sterven ging. Cited from De kleine Johannes, by Frederik van Eeden
 • Den 16den, vernamen wy, dat de Colonel FOURGEOUD, met het overschot van zyne manschappen, den post van la Rochelle verlaten had, en door de muitelingen aangetast was geworden. Cited from Reize naar Surinamen, by John Gabriel Stedman
 • Passepartout had ontzaglijk veel lust om bij dien man inlichtingen te vragen, en van hem te vernemen of de mailboot van Yokohama Hong-Kong verlaten had. Cited from De reis om de wereld in tachtig dagen, by Jules Verne
 • Ze haastte zich tot ze buiten bereik was, tot ze de stille strate verlaten had en baden kon in 't gejoel der lawaaierige stad. Cited from 't Bedrijf van den kwade, by Herman Teirlinck
 • Nu was hij zelfs niet meer zoo, als toen zij hem verlaten had, hij had zich van het vierjarig kind nog verder verwijderd en was nog grooter en magerder geworden! Cited from Anna Karenina, by Lev Nikolaevica Tolstoi
 • Eenige oogenblikken na den heer Fogg, kwam ook de inspecteur Fix, die eveneens de Mongolia verlaten had, bij den directeur van politie te Bombay. Cited from De reis om de wereld in tachtig dagen, by Jules Verne
 • Reeds den volgenden dag kom ik, door de tusschenkomst van den heer Rolland, in aanraking met een jongen Manthra, die door honger gedreven de bosschen verlaten had en die vrij goed maleisch spreekt. Cited from Een reis naar de Philippijnen, by Joseph Montano
 • Dit waren de oasen, waarop al zijn aandacht zich vestigde; en nog eer hij het parterre weer verlaten had, had hij er zich reeds mede in betrekking gesteld. Cited from Anna Karenina, by Lev Nikolaevica Tolstoi
 • Hij zat er sinds hij de Academie verlaten had -- hij was nu een en twintig jaren oud -- gansche dagen in de eenige gezelschap van een ekster, een sijsje en een eekhoorn. Cited from Johan Doxa, by Herman Teirlinck
 • Toen namelijk de inspecteur te Yokohama was aangekomen en Fogg verlaten had, dien hij in den loop van den dag weder hoopte terug te vinden, had hij zich terstond naar den engelschen consul begeven. Cited from De reis om de wereld in tachtig dagen, by Jules Verne
 • Dumont d'Urville, kapitein van de Astrolabe, was dus in zee gestoken, en liet twee maanden nadat Dillon Vanikoro verlaten had, het anker voor Hobarttown vallen. Cited from 20.000 Mijlen onder Zee: Oostelijk Halfrond, Vol. 1 by Jules Verne
 • Toen zy de Plantagie verlaten had, wierden de beide hoofden in een zyden doek gewonden, en door derzelver vrienden naar Paramaribo gebragt, alwaar zy ze voor de voeten van den Gouverneur nederleiden, en hem de volgende aanspraak deeden. Cited from Reize naar Surinamen, by John Gabriel Stedman
 • Maar die handvol mannen, in de bosschen verscholen, sloeg den vijand nauwlettend gade; nog eer de keizerlijke stadhouder Segna verlaten had, drongen zij des nachts de stad binnen, belegerden hem in zijn huis en vermoordden hem. Cited from De Aarde en Haar Volken, Jaargang 1877, by Various
 • Next »