verlaten

All Adverb Verb Adjective Noun
306 examples (0.04 sec)
 • Verlaten is a rather low island with a hill in the middle.
 • After the 1883 eruption, Verlaten developed a low spit of land to the northeast with a brackish lake near the end.
 • De reizigers hadden het station van Oakland ten zes ure des avonds verlaten. Cited from De reis om de wereld in tachtig dagen, by Jules Verne
 • The land masses of Verlaten and Lang islands were increased, as was the western part of the remnant of Rakata.
 • De spanning neemt soms af, en dan gevoelt hij zich van God verlaten. Cited from Noorwegens Letterkunde in de Negentiende Eeuw, by R.C. Boer
 • Other than some minor collapse in the southeast (closest to the main island of Krakatoa), Verlaten suffered little damage in the 1883 eruption.
 • De volgende etape bracht ons door een gebied van verlaten steden en dorpen. Cited from Door Oost-Perzie, by Percy Molesworth Sykes
 • U heeft immers, onmiddellijk daarop, met uw man de stad verlaten. Cited from Dramatische werken, by Henrik Ibsen
 • Ze waren zoo arm en verlaten, de weduwe Soete en hare eenige dochter. Cited from Ons Vaderland van de vroegste tijden tot de 15de eeuw, by Coopman
 • Het land lag verlaten, half gehelderd en donker in het bosseke waar ze door moesten. Cited from Dagen, by Stijn Streuvels
 • Justa, de eenige dochter, had met blij gemoed hare broers en de oudjes verlaten. Cited from 't Bedrijf van den kwade, by Herman Teirlinck
 • Den volgenden dag, 10 November, bracht ik even afgezonderd en verlaten door. Cited from 20.000 Mijlen onder Zee: Oostelijk Halfrond, Vol. 1 by Jules Verne
 • Ik ga u verlaten en naar de stad terugkeeren. Cited from De Kerels van Vlaanderen, by Hendrik Conscience
 • Het verlaten van den gletscher was ruim zoo moeilijk en zoo gevaarlijk als de overtocht. Cited from De Aarde en Haar Volken, Jaargang 1877, by Various
 • Intusschen stond de trein gereed om het station van Allahabad te verlaten. Cited from De reis om de wereld in tachtig dagen, by Jules Verne
 • Eergisteren toen ik u verlaten had, sprak hij mij over uwe onpasselijkheid met de tranen in de oogen. Cited from De Kerels van Vlaanderen, by Hendrik Conscience
 • "Ik zou u verlaten?" mompelde de jonkvrouw met eenen lichten spotlach op de lippen. Cited from De Kerels van Vlaanderen, by Hendrik Conscience
 • Wil men het hotel verlaten dan kiest men dien uitgang die u brengt in de straat die u het spoedigst naar uw doel voert. Cited from Taormina, by Johanna G. Lugt
 • Wij hebben de granietlaag en den weg der lava verlaten. Cited from Naar het middelpunt der Aarde, by Jules Gabriel Verne
 • Wees gij dan, o Heer, met haar die ons verlaten gaat. Cited from Over literatuur, by M.H. Van Campen
 • Next »

How verlaten gets used

Words starting with verlaten