tusschen

All Noun Adverb Adjective Verb
1,133 examples (0.03 sec)
 • Welke band bestond er tusschen die heldenzielen en de ziel van kapitein Nemo? Cited from 20.000 Mijlen onder Zee: Westelijk Halfrond, V. 2 by Jules Verne
 • De blauwte diepte er fijn en innig tusschen en de zon, de Paaschzon! Cited from Pallieter, by Felix Timmermans
 • Door het leven te gaan tusschen haar man en haar kind! Cited from Een liefde, by Lodewijk van Deyssel
 • Aan de andere zijde der bank bedraagt de diepte tusschen de vijf en zeven el. Cited from Een reis naar de Philippijnen, by Joseph Montano
 • Hij lichtte den ring van de groote hofpoort en stapte tusschen wagens en karren door de schuur. Cited from Dagen, by Stijn Streuvels
 • En al die donkerte was tusschen hen, breed en zwaar, ondoordringbaar. Cited from Een liefde, by Lodewijk van Deyssel
 • De broederschap van lichaam is echter niet de eenige band tusschen ons. Cited from Vier Voordrachten over Theosofie, by Annie Besant
 • De God des hemels beslisse tusschen de Kerels en hunne vervolgers! Cited from De Kerels van Vlaanderen, by Hendrik Conscience
 • Tusschen den zelven en het benedenste gedeelte van de zaag zyn de neusgaaten. Cited from Reize naar Surinamen, Complete, by J. Stedman
 • In de zomerige stilte, tusschen de kwijnende konversatie door, hoorde men het bescheiden happen van de monden. Cited from Een liefde, by Lodewijk van Deyssel
 • Al gauw kwam 't tot twist en gekijf tusschen Therese en de dienstboden. Cited from Jean Jacques Rousseau, by Henriette Roland Holst
 • Dan sloot hij werkelijk de oogen en sukkelde wankelend en struikelend tusschen de werklieden door. Cited from De baanwachter, by Hendrik Conscience
 • Het drong overal door, verslijkte het water en kraakte tusschen de tanden. Cited from Drie Vertellingen, by Gustave Flaubert
 • Er zijn talrijke aanrakingen tusschen de hofkringen en die van den streng godsdienstigen wandel. Cited from Herfsttij der Middeleeuwen, by Johan Huizinga
 • Het vleesch der schildpadden is tusschen de maanden February en May zeer lekker. Cited from Reize naar Surinamen, by John Gabriel Stedman
 • Over het grasveld tusschen de groene boomen en heesters zag hij de duinen. Cited from De kleine Johannes, by Frederik van Eeden
 • Ik zocht verband tusschen de verschijning van den zwemmer en die met goud gevulde kist. Cited from 20.000 Mijlen onder Zee: Westelijk Halfrond, V. 2 by Jules Verne
 • Overigens is de gelijkenis tusschen de historische drama's van Ibsen en van Bjornson niet groot. Cited from Noorwegens Letterkunde in de Negentiende Eeuw, by R.C. Boer
 • Dat is het kernverschil tusschen de kennis der wereld en die van het goddelijk weten. Cited from Vier Voordrachten over Theosofie, by Annie Besant
 • Men ziet, er is hier een werkelijke verbinding tusschen de gedachtensferen van het geloof en van de hofetikette. Cited from Herfsttij der Middeleeuwen, by Johan Huizinga
 • Next »