te verlaten

38 examples (0.04 sec)
 • Intusschen stond de trein gereed om het station van Allahabad te verlaten. Cited from De reis om de wereld in tachtig dagen, by Jules Verne
 • En wat noopt u ons zoo plotseling te verlaten? Cited from Akbar,by Petrus Abraham Samuel van Limburg Brouwer
 • En de heilige Joannes, zijn patroon, heeft hem de toelating gegeven de helle te verlaten. Cited from De legende van Uilenspiegel, by Charles de Coster
 • Mher Sneloghe sprong recht en zocht met de oogen eene deur om de kamer te verlaten. Cited from De Kerels van Vlaanderen, by Hendrik Conscience
 • Eene van die scheen hare plaats te verlaten. Cited from Ben-Hur, by Lewis Wallace
 • Doch hij, wien het gold, had zich reeds omgekeerd om de kerk te verlaten. Cited from Vogels van diverse pluimage, by Carel Vosmaer
 • De deken gebood Uilenspiegel het graf te verlaten en zijnen bochel te wrijven tegen den kant van de zerk. Cited from De legende van Uilenspiegel, by Charles de Coster
 • De eer gebiedt mij u te verlaten, en ik weet dat ik het niet zou kunnen zonder u te ontvlugten. Cited from Akbar,by Petrus Abraham Samuel van Limburg Brouwer
 • Nauwelijks had zij dit gezeid of de reus ontwaakte met groot gedruisch en Gilbert haastte zich de jonkvrouw te verlaten. Cited from Ons Vaderland van de vroegste tijden tot de 15de eeuw, by Coopman
 • Mie-Wanna had dus besloten, Bolderhout te verlaten en met haar huisgezin naar de stad te trekken. Cited from De baanwachter, by Hendrik Conscience
 • Hij wilde weg, maar aarzelde zijn mooi huis, met de schilderijen, de boeken, de zeldzaamheden die hem lief waren te verlaten. Cited from De Val van Antwerpen, by Jozef Muls
 • Ik had u wel eerder mogen vragen of het voor u geen bezwaar zou zijn Duitschland te verlaten? Cited from Een Heldin, by A.C. Kuiper
 • Van zijn kant deed de eenhoorn hetzelfde; hij liet zich door de golven voortwiegen en scheen vast besloten om het tooneel van den strijd niet te verlaten. Cited from 20.000 Mijlen onder Zee: Oostelijk Halfrond, Vol. 1 by Jules Verne
 • Want die bizondere schoonheid, welke Basil Hallward zoo bekoord had en vele anderen met hem, scheen hem nooit te verlaten. Cited from Het portret van Dorian Gray, by Oscar Wilde
 • Het antwoord kwam begin December, verpletterend van hoogheid: in de meest onheusche bewoordingen verzocht zij hem, de Hermitage ten spoedigste te verlaten. Cited from Jean Jacques Rousseau, by Henriette Roland Holst
 • "Ik geloof, dat de bui nu wat begint te bedaren: en dat ik best zal doen met u onder dankbetuiging te verlaten." Cited from Ferdinand Huyck, by J. Van Lennep
 • Het was toen acht uur, en het getij, waarop het vertrek van de Carnatic gewacht had om de haven te verlaten, kwam ten half tien ure op. Cited from De reis om de wereld in tachtig dagen, by Jules Verne
 • Ziende, dat het my niet mogelyk was mynen post te verlaten, deed ik derhalven aan myne geliefde JOANNA by een brief verstaan, dat ik my beter bevond. Cited from Reize naar Surinamen, Complete, by J. Stedman
 • Eene oude vrouw viel in onmacht en gaf aan vier of vijf der vreesachtigsten de gelegenheid om, onder voorwendsel van haar weg te dragen, de tooverkamer met eere te verlaten. Cited from Avondstonden, by Hendrik Conscience
 • Alles is stil, de feestklanken zwijgen, mijne danseressen heb ik weggezonden en de meesten mijner gasten zijn heden vertrokken of denken morgen Allahabad te verlaten. Cited from Akbar,by Petrus Abraham Samuel van Limburg Brouwer
 • Next »