en verlaten

17 examples (0.03 sec)
 • Ze waren zoo arm en verlaten, de weduwe Soete en hare eenige dochter. Cited from Ons Vaderland van de vroegste tijden tot de 15de eeuw, by Coopman
 • Den volgenden dag, 10 November, bracht ik even afgezonderd en verlaten door. Cited from 20.000 Mijlen onder Zee: Oostelijk Halfrond, Vol. 1 by Jules Verne
 • Een arm, zachtzinnig, liefhebbend wezen, dat eenzaam en verlaten is en alles opgeofferd heeft! Cited from Anna Karenina, by Lev Nikolaevica Tolstoi
 • De Simulao is tusschen tamelijk hooge oevers ingesloten, die eenzaam en verlaten zijn. Cited from Een reis naar de Philippijnen, by Joseph Montano
 • De strijdenden naderen en verlaten beurtelings het vlot. Cited from Naar het middelpunt der Aarde, by Jules Gabriel Verne
 • Tegenwoordig is het stil en verlaten, het leven en de beweging van den handel hebben zich sinds lang naar elders verplaatst. Cited from De Aarde en Haar Volken, Jaargang 1877, by Various
 • De spelonk, hoe eenzaam en verlaten ook, was toch niet zoo somber, als de cel in den burcht. Cited from Ben-Hur, by Lewis Wallace
 • Het kleine achterplaatsje, beneden, lag wit en verlaten in den maneschijn, die wondere tintelingen leven deed in de kristaliseerende blankheid. Cited from Geerten Basse, by Lode Monteyne
 • De Atacama-woestijn in het Noorden is, hoe woest en verlaten ook, niet zonder schilderachtigheid. Cited from Kijkjes in een mooi werk over Chili, by Marie Robinson Wright
 • De pottenschipper leefde even eenzaam en verlaten in zijn schuit als altoos, en Frans en Klaas zag Flipsen er nooit heengaan. Cited from De Zoon van Dik Trom, by C. Joh. Kieviet
 • De huisvrouw verliet haar kamer niet, mijnheer was sedert eenige dagen afwezig, de kinderen liepen als vergeten en verlaten door het huis rond. Cited from Anna Karenina, by Lev Nikolaevica Tolstoi
 • Op dien geheelen tocht ziet men niets dan eenige verwoeste en verlaten hutten, in de schaduw van kokospalmen en mangoustans, waarin groote troepen apen springen en dartelen. Cited from Een reis naar de Philippijnen, by Joseph Montano
 • Wat voelde hij zich ver van huis en eenzaam, eenzaam en verlaten, alsof hij nooit zijn eigen warm en gezellig boerderijtje, met zijn vrouw en kind terug zou zien! Cited from Het leven van Rozeke van Dalen, deel 2, by Cyriel Buysse
 • Zij was een gedeelte van een park voorbij gereden, waar het er bijster kil en verlaten uitzag en bevond zich nu in een lange straat met smalle, hooge huizen, die alle precies op elkaar geleken. Cited from Een Heldin, by A.C. Kuiper
 • Eenige minuten voor negen, hield ik het oor tegen de kamerdeur van den kapitein; ik hoorde niets; ik verliet de hut en kwam weer in den salon, die bijna donker en verlaten was. Cited from 20.000 Mijlen onder Zee: Westelijk Halfrond, V. 2 by Jules Verne
 • Deze streek is bij uitnemendheid woest en verlaten; de wijd verspreide dorpen verschuilen zich zooveel mogelijk voor de blikken der reizigers; de veeteelt is de eenige bron van bestaan, en overal vindt men de sporen van armoede en ontbering. Cited from De Aarde en Haar Volken, Jaargang 1877, by Various
 • Van Bislig tot hier vond ik de kust woest en verlaten, en menigmalen trokken wij den ganschen dag voort, zonder een spoor van een menschelijk wezen te ontmoeten, buiten de weinige ellendige dorpen en gehuchten. Cited from Een reis naar de Philippijnen, by Joseph Montano